Publications

Books and Book Editorships

Bosy J., Figurski M. (red.)
Problematyka opracowania obserwacji satelitarnych GPS w precyzyjnych sieciach lokalnych
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003, p. 114
Klimczak H.
Modelowanie kartograficzne w badaniach rozmieszczenia zjawisk przestrzennych. Praca habilitacyjna
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003
Kontny B.
Geodezyjne badania współczesnej kinematyki głównych struktur tektonicznych polskich Sudetów i bloku przedsudeckiego na podstawie pomiarów GPS
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003, p. 146
Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J., Klimczak H.
Demographic Atlas ICA
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003
Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J., Klimczak H.
Demograficzny Atlas POLSKA. 18 tablic z opisem. 2 wersje językowe: polska i angielska
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003

Chapters in books

Borkowski A., Bosy J., Kontny B.
Analiza wpływu refrakcji troposferycznej na wyznaczane współrzędne punktów sieci GPS
[w:] Problematyka opracowania obserwacji satelitarnych GPS w precyzyjnych sieciach lokalnych. Praca zbiorowa: Bosy J., Figurski M. (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003
Borkowski A., Bosy J., Kontny B.
Nawiązanie sieci lokalnych do sieci regionalnych i globalnych poprzez stacje obserwacji permanentnych
[w:] Problematyka opracowania obserwacji satelitarnych GPS w precyzyjnych sieciach lokalnych. Praca zbiorowa: Bosy J., Figurski M. (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003
Gołuch P.
Wykorzystanie Numerycznego Modelu Terenu i ortofotomapy do określania hydraulicznych cech doliny rzeki
[w:] Problemy hydrotechniki. Współczesne podstawy planowania w inżynierii i gospodarce wodnej. Praca zbiorowa pod red. R. Rogali i S. Kosteckiego, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003

Publications in ISI journals

Borkowski A., Keller W.
Modelling of irregulary sampled surfaces by two-dimensional snakes
Journal of Geodesy, Vol. 77 No. 9, Berlin Heidelberg, Germany 2003, pp. 543-553
DOI: 10.1007/s00190-003-0354-1
URL: http://www.springerlink.com/content/cj117yxd3w8q6pw2/fulltext.pdf
Borre K., Cacoń S., Cello G., Kontny B., Košťák B., Likke Anderson H., Moratti G., Piccardi L., Stemberk J., Tondi E., Vilimek V.
The COST project in Italy: analysis and monitoring of seismogenic faults in the Gargano and Norcia areas (central-southern Apennines, Italy)
Journal of Geodynamics, Vol. 36 No. 1-2, 2003, pp. 3-18
DOI: 10.1016/S0264-3707(03)00035-8
URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9X-48N2P01-1&_user=1631715&_rd (...)
Bosy J., Figurski M., Wielgosz P.
A strategy for GPS data processing in a precise local network during high solar activity
GPS Solutions, Vol. 7 No. 2, Berlin - Heidelberg - New York 2003, pp. 120-129
DOI: 10.1007/s10291-003-0052-8
URL: http://www.springerlink.com/content/jjfwvaytcxuekyg6/fulltext.pdf

Publications in scientific journals

Bac-Bronowicz J.
Methods of the Visualisation of Precipitation Based on Various Observation Measurement Periods in GIS
Studia Geograficzne. Acta Universitas Wratislaviensis, Vol. 75 No. 2542, Wrocław 2003, pp. 559-563
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Bac-Bronowicz-Studia_Geograficzne_75_2542_2003_Methods.pdf
Bac-Bronowicz J.
Ogólnopolskie sympozjum geoinformacji "Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych".
Biuletyn Informacyjny Głównego Geodety Kraju, Vol. 5 No. , Warszawa 2003, pp. 25-29
URL: http://www.gugik.gov.pl/gugik/w_pages/w_bnfo_show.php?loc=42&year=2003&id=6
Bac-Bronowicz J.
Wiarygodność informacji uzyskanej z modeli numerycznych rozkładu elementów przyrodniczych na przykładzie opadu atmosferycznego
Geoinformatica Polonica, Vol. 5 No. , Kraków 2003, pp. 7-16
URL: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_5-2003.pdf
Bac-Bronowicz J., Borkowski A.
O możliwościach określenia wielowariantowego pola podstawowego dla wartości opadu atmosferycznego
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 13A No. , Wrocław 2003, pp. 21-32
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Bac-Bronowicz_Borkowski-Archiwum_Fotogrametrii_13A_200 (...)
Bac-Bronowicz J., Dukaczewski D.
Ocena urzędowej kartografii w GUGiK na tle kartografii urzędowej w krajach europejskich
Opracowanie na zlecenie Głównego Geodety Kraju, Vol. No. , Warszawa 2003, pp. 90
Bac-Bronowicz J., Pruszyńska-Wojciechowska M., Rutkowska G., Osuch D., Trojacki M.
Opracowanie podstawowych założeń koncepcyjnych, technologicznych i ekonomicznych w zakresie wydania drukiem mapy topograficznej w skali 1:10 000 z Bazy Danych Topograficznych (TBD) na przykładzie arkusza N-34-138-B-b-1
Opracowanie na zlecenie Głównego Geodety Kraju, Vol. No. , Warszawa 2003, pp. 300
Badura J., Jamroz O., Zuchiewicz W.
Recent crustal mobility of the upper Nysa Kłodzka graben, SW Poland
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 24 No. 131, Prague, Czech Republic 2003, pp. 65-71
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2003_24/Abstrakty.pdf
Blachowski J., Cacoń S.
Mobility of local tectonic structures in western part of the Paczków graben (Sudetic foreland) on the grounds of present investigations
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 24 No. 131, Prague, Czech Republic 2003, pp. 123-131
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2003_24/Abstrakty.pdf
Borkowski A.
Modelowanie nieciągłości przestrzennej terenu na podstawie danych skaningu laserowego
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 13B No. , Wrocław 2003, pp. 307-314
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Borkowski-Archiwum_Fotogrametrii_13B_2003-Modelowanie_ (...)
Borkowski A., Bosy J., Kontny B.
Time series analysis of EPN stations as a criterion of choice of reference stations for local geodynamic networks
Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy, Vol. 38 No. 1, Warszawa 2003, pp. 15-28
Cacoń S.
Deformacje powierzchniowych warstw litosfery Gór Stołowych
Szczeliniec, Vol. 7 Suplement No. , Kudowa-Zdrój 2003, pp. 29-32
Cacoń S., Dyjor S., Kapłon J., Bosy J., Kontny B.
"Dobromierz" Geodynamic Network - Results of 2001 and 2002 Campaigns
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 24 No. 131, Prague, Czech Republic 2003, pp. 117-122
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2003_24/Abstrakty.pdf
Cacoń S., Kontny B., Bosy J.
Recent activity of main tectonic zones in Polish Sudety Mts. and Fore-Sudetic block
Reports on Geodesy, Vol. 1 No. 64, Warszawa 2003, pp. 93-102
Cacoń S., Kopecký J., Kaczałek M., Mąkolski K., Kapłon J., Kontny B., Bosy J.
Results of the geodynamic investigations on the Stołowe Mts. research area
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 24 No. 131, Prague, Czech Republic 2003, pp. 109-116
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2003_24/Abstrakty.pdf
Ćmielewski K.
Łata niwelacyjna, światłowodowa do pomiaru wysokości punktów niedostępnych
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 2 No. 1-2, Wrocław 2003, pp. 81-88
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/action/printwindow.php?id=443&lang=pl
Ćmielewski K.
Lichtleiter-Schleife zur telemetrischen Temperaturbestimmung mit elektrooptischen Distanzmesser
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (AVN), Vol. 10 No. , Heidelberg 2003, pp. 335-339
Ćmielewski K.
Światłowodowa łata niwelacyjna do pomiaru wysokości punktów niedostępnych
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 2 No. 1-2, Wrocław 2003, pp. 81-88
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/action/printwindow.php?id=443&lang=pl
Ćmielewski K., Karsznia K., Kowalski K.
Możliwości zastosowań kamery CCD w pomiarach geodezyjnych oraz w dydaktyce
Przegląd Geodezyjny, Vol. 5 No. , Warszawa 2003, pp. 11-14
Ćmielewski K., Kowalski K.
Testowanie zestawu pomiarowego do wyznaczania różnic wysokości pomiędzy reperami
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 2 No. 1-2, Wrocław 2003, pp. 89-95
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/action/printwindow.php?id=444&lang=pl
Gołuch P.
Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia terenu i ortofotografia jako źródło danych dla przeprowadzenia modelowania hydrodynamicznego
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 13B No. , Wrocław 2003, pp. 361-370
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Goluch-Archiwum_Fotogrametrii_13B_2003-Numeryczny_model.pdf
Gołuch P.
Generowanie Numerycznego Modelu Terenu dla symulacji przepływu wody w dolinie rzeki
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 2 No. 1-2, Wrocław 2003, pp. 23-41
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/action/printwindow.php?id=438&lang=pl
Grzempowski P.
Zmiany wysokości reperów w sieci niwelacyjnej Wrocławia
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. Konferencje, Vol. 103 No. 36, Wrocław 2003
Grzempowski P., Cacoń S.
Analysis and interpretation of vertical ground movements in Wrocław
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 24 No. 131, Prague, Czech Republic 2003, pp. 143-151
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2003_24/Abstrakty.pdf
Iwaniak A.
Metodyka zarządzania projektami GIS
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 13A No. , Wrocław 2003, pp. 87-96
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Iwaniak-Archiwum_Fotogrametrii_13A_2003-Metodyka_zarza (...)
Kontny B., Dyjor S., Cacoń S.
Natural tectonic hazard for engineering structures in Lower Silesia
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 24 No. 131, Prague, Czech Republic 2003, pp. 133-141
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2003_24/Abstrakty.pdf
Kowalczyk T., Borkowski A., Osada E.
Wykrywanie lokalnych anomalii współrzędnych wysokościowych Zi podczas digitalizacji powierzchni terenu
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 2 No. 1-2, Wrocław 2003, pp. 53-63
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/action/printwindow.php?id=440&lang=pl
Krzywicka-Blum E.
Współczesna użyteczność map
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 13A No. , Wrocław 2003, pp. 109-117
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/Krzywicka-Blum-Archiwum_Fotogrametrii_13A_2003-Wspolcz (...)
Krzywicka-Blum E.
Jeszcze o konstrukcji skal wartości w legendach map
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 35 No. 4, Warszawa 2003, pp. 286
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=2003&numer=4&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Krzywicka-Blum E.
Agregacja danych punktowych i pól odniesienia a informacyjne własności map gęstości
Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 35 No. 3, Warszawa 2003, pp. 175-184
URL: http://ppk.net.pl/akcja1.php?rok=2003&numer=3&submit=%A0Poka%BF%A0%A0
Kuchmister J.
Geodezyjne pomiary przemieszczeń pionowych fundamentów, pola montażowego maszyn papierniczych podczas jego eksploatacji
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 2 No. 1-2, Wrocław 2003, pp. 97-108
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/action/printwindow.php?id=445&lang=pl
Mąkolski K., Bosy J.
Geodynamic Network Karkonosze - Results of the 2001 and 2002 Campaigns
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 24 No. 131, Prague, Czech Republic 2003, pp. 99-103
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2003_24/Abstrakty.pdf
Michalski A.
Mapy anamorficzne w badaniach epidemiologicznych
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 2 No. 1-2, Wrocław 2003, pp. 43-51
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/action/printwindow.php?id=439&lang=pl
Schenk V., Schenková Z., Cacoń S., Kontny B., Bosy J., Kottnauer P.
To geodynamic interpretations of the GPS data monitoring at the East Sudeten network
Acta Montana, Ser. A, Geodynamics, Vol. 24 No. 131, Prague, Czech Republic 2003, pp. 87-97
URL: http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2003_24/Abstrakty.pdf
Trojanowicz M.
Interpolacja wysokości quasigeoidy z wykorzystaniem gradientu pionowego zakłóceń grawimetrycznych
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 2 No. 1-2, Wrocław 2003, pp. 65-73
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/action/printwindow.php?id=441&lang=pl
Trojanowicz M.
Składowe odchylenia pionu w lokalnym modelu potencjału zakłócającego, opartym na modelu gęstości mas topograficznych
Acta Scientiarum Polonorum, s. Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 2 No. 1-2, Wrocław 2003, pp. 73-79
URL: http://www.aqua.up.wroc.pl/acta/pl/action/printwindow.php?id=442&lang=pl

Conference proceedings

Bac-Bronowicz J.
Możliwości podniesienia wiarygodności informacji o rozkładzie elementów mierzonych w punktach uzyskanych z modeli kartograficznych konstruowanych z danych historycznych
Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji "Geoinformacja Zintegrowanym Narzędziem Badań Przestrzennych", Wrocław - Polanica-Zdrój, 15-17.09.2003 (referat, CD-ROM), pp. 9
Bac-Bronowicz J.
Cartographic presentation of spatio-temporal information related to punctual data as a usable tool for roght modelling of continuous features
Proceedings of the 21st International Cartographic Conference (ICC), Durban, South Africa, 10-16.08.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 2027-2032
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2003/Papers/389.pdf
Bac-Bronowicz J., Borkowski A.
Próba określenia wielowariantowego pola podstawowego dla wartości opadu atmosferycznego
Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji "Geoinformacja Zintegrowanym Narzędziem Badań Przestrzennych", Wrocław - Polanica-Zdrój, 15-17.09.2003 (referat, CD-ROM), pp. 10
Borkowski A.
Modelowanie nieciągłości przestrzennej terenu na podstawie danych skaningu laserowego
Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji "Geoinformacja Zintegrowanym Narzędziem Badań Przestrzennych", Wrocław - Polanica-Zdrój, 15-17.09.2003 (referat, CD-ROM), pp. 14
Bosy J., Kontny B.
Geodynamic research concerning recent movements in the Karkonosze Mts. and Karkonosze foreland in period 2001-2003 data processing and preliminary interpretations
Seminarium "Współczesna geodynamika Karkonoszy oraz ich przedgórza", Karpacz, 20-22.11.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 7
Bosy J., Kontny B., Borkowski A.
Strategia opracowania obserwacji GPS w precyzyjnych sieciach lokalnych dla badań geodynamicznych
Seminář s mezinárodní účastí "Zapracování meřeni GPS", Brno, 04.02.2003. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne)
Bryś H., Ćmielewski K.
Wyniki testowania laserowej stopki sygnalizacyjnej
VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 27-28 marca 2003 , pp. 25-30
Bryś H., Ćmielewski K.
System pomiarowy do telemetrycznego wyznaczania zmian położenia drutu wahadła
VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 27-28 marca 2003 , pp. 31-40
Bryś H., Ćmielewski K., Mirek G.
Geodezyjny monitoring deformacji zapór betonowych na początku 3-go tysiąclecia
VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej", Warszawa-Białobrzegi, 27-28 marca 2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 41-50
Cacoń S., Bosy J., Kapłon J.
Rola permanentnej stacji GPS "WROCŁAW" w regionalnych badaniach geodynamicznych i aktywnych sieciach geodezyjnych
Materiały VII Sympozjum "Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych", Olsztyn, 2003 (referat, CD-ROM)
Cacoń S., Schenk V., Mąkolski K., Kapłon J., Schenková Z., Kottnauer P.
Analysis of Mutual Positions of Geodetic Observations Points Situated on the Śnieżka Mountain Based on GPS and Total Station Technologies
5th Czech-Polish-Slovak Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 23-25.10.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/5th_CZ-P-S_Workshop_Ramzova_2003_Abstrakty.pdf
Cacoń S., Švábenský O., Kontny B., Weigel J., Jamroz O., Ćmielewski K., Bosy J., Kapłon J., Machotka R.
Deformation Analysis of the Uppermost Lithosphere Layer in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech Side Between 1993 and 2003)
5th Czech-Polish-Slovak Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 23-25.10.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 8
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/5th_CZ-P-S_Workshop_Ramzova_2003_Abstrakty.pdf
Gołuch P.
Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia terenu i ortofotografia jako źródło danych dla przeprowadzenia modelowania hydrodynamicznego
Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji "Geoinformacja Zintegrowanym Narzędziem Badań Przestrzennych", Wrocław - Polanica-Zdrój, 15-17.09.2003 (poster, materiały konferencyjne, CD-ROM), pp. 24
Gołuch P.
Numeryczny Model rzeźby Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu i ortofotomapa jako źródło danych dla przeprowadzenia modelowania hydrodynamicznego
II Seminarium naukowe nt. "Wybrane zagadnienia hydrauliki dużych rzek nizinnych", Akademia Rolnicza w Poznaniu, 21 listopada 2003 (referat zamawiany)
Gołuch P.
Wykorzystanie Numerycznego Modelu Terenu i ortofotomapy do określania hydraulicznych cech doliny rzeki
VIII Konferencja Problemy Hydrotechniki pt. "Współczesne podstawy planowania i projektowania w inżynierii i gospodarce wodnej", Kliczków, 2-6.06.2003 (referat)
Iwaniak A.
Metodologia zarządzania projektami GIS
Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji "Geoinformacja Zintegrowanym Narzędziem Badań Przestrzennych", Wrocław - Polanica-Zdrój, 15-17.09.2003 (referat, CD-ROM), pp. 29
Iwaniak A., Krówczyńska M., Paluszyński W.
Using neural networks for urban area classification in satellite images
23rd Symposium of the European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSEL), Ghent, Belgium, June 02-05, 2003 (referat, materiały konferencyjne)
Iwaniak A., Olszewski R., Paluszyński W.
A comparison of urban area aggregation in satellite images using neural networks, cellular automata and median filtration
Proceedings of the 21st International Cartographic Conference (ICC), Durban, South Africa, 10-16.08.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 1216-1224
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2003/Papers/153.pdf
Iwaniak A., Paluszyński W.
Implementation of a knowledge database for the generalization of topographic maps in GIS systems
Proceedings of the 21st International Cartographic Conference (ICC), Durban, South Africa, 10-16.08.2003 (referat, materiały konferencyjne, pp. 207-215
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2003/Papers/018.pdf
Iwaniak A., Paluszyński W.
Implementation of a knowledge data base for the generalization of topographic maps in GIS systems
Proceedings of the 21st International Cartographic Conference (ICC), Durban, South Africa, 10-16.08.2003 (referat, materiały konferencyjne
Klimczak H.
Cartographic modelling of areal phenomenon spatial distribution
Proceedings of the 21st International Cartographic Conference (ICC), Durban, South Africa, 10-16.08.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 316-324
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2003/Papers/040.pdf
Klimczak H.
Zastosowanie modelowania kartograficznego w badaniach struktury przestrzennej wybranych zjawisk przyrodniczych na przykładzie województwa dolnośląskiego
Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji "Geoinformacja Zintegrowanym Narzędziem Badań Przestrzennych", Wrocław - Polanica-Zdrój, 15-17.09.2003 (referat, CD-ROM), pp. 32
Kontny B.
Is the Sudetic Marginal Fault Still Active? Results of the GPS Monitoring 1996-2002
5th Czech-Polish-Slovak Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 23-25.10.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 15
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/5th_CZ-P-S_Workshop_Ramzova_2003_Abstrakty.pdf
Kontny B., Bosy J., Borkowski A.
The Attempt at Estimation of Correlation Between EPN Station Velocities and the Tectonic of Europe
5th Czech-Polish-Slovak Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 23-25.10.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 14
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/5th_CZ-P-S_Workshop_Ramzova_2003_Abstrakty.pdf
Kontny B., Bosy J., Borkowski A., Cacoń S.
Comparison of the map of vertical crustal movement velocities and results of GPS measurements on the area of Poland
Seminář s mezinárodní účastí "Zapracování meřeni GPS", Brno, 04.02.2003. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne)
Kontny B., Dyjor S., Cacoń S.
Natural tectonic hazard for water dams system in the Sudetes and Fore-Sudetic Block
Proceedings of 11th Symposium on Deformation Measurements, Santorini Island, Greece, 25-28.05.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 347-354
URL: htpp://www.fig.net/figtree/commission6/santorini/index.htm
Košťák B., Cacoń S.
The Analysis of Displacements of Selected Tectonic Structures in Sudeten Registered with TM71 Crack Gauges
5th Czech-Polish-Slovak Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 23-25.10.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/5th_CZ-P-S_Workshop_Ramzova_2003_Abstrakty.pdf
Krzywicka-Blum E.
Współczesna użyteczność map
Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji "Geoinformacja Zintegrowanym Narzędziem Badań Przestrzennych", Wrocław - Polanica-Zdrój, 15-17.09.2003 (referat, CD-ROM), pp. 36-37
Krzywicka-Blum E.
Cartography in the face of socio-cultural transformation of global population - some remarks on the background of projected ICA Atlas
Proceedings of the 21st International Cartographic Conference (ICC), Durban, South Africa, 10-16.08.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 531-539
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2003/Papers/068.pdf
Krzywicka-Blum E., Kuchmister J.
Practical stages of instroduction into sonoric registration of elemments' arrangement
Proceedings of the 21st International Cartographic Conference (ICC), Durban, South Africa, 10-16.08.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 2281-2283
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2003/Papers/305.pdf
Kuchmister J.
Personal conditions of practical effectiveness of applying sonic testes collection and sonic digitizer in education of blind children
Proceedings of the 21st International Cartographic Conference (ICC), Durban, South Africa, 10-16.08.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 645-651
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2003/Papers/306.pdf
Mąkolski K., Bosy J., Kontny B.
Local Geodynamic Network Karkonosze - Results of Three Years Measurements and First Interpretations
5th Czech-Polish-Slovak Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 23-25.10.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 18
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/5th_CZ-P-S_Workshop_Ramzova_2003_Abstrakty.pdf
Mąkolski K., Kaczałek M., Kapłon J.
Examination of a Small Object Deformations Based on a Classical and Satellite GPS Survey Methods on the Example of an Inactive Quarry in the Kozy Village
5th Czech-Polish-Slovak Workshop "On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 23-25.10.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 16
URL: http://www.igig.up.wroc.pl/download/5th_CZ-P-S_Workshop_Ramzova_2003_Abstrakty.pdf
Mąkolski K., Mierzejewski M.
Geodynamic research concerning recent movements in the Karkonosze Mts. and Karkonosze foreland in period 2001-2003 geology and monitoring
Seminarium "Współczesna geodynamika Karkonoszy oraz ich przedgórza", Karpacz, 20-22.11.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 7
Mąkolski K., Mierzejewski M., Bosy J.
Geodynamic research concerning recent movements in the Karkonosze Mts. and Karkonosze Foreland
Proceedings of 11th Symposium on Deformation Measurements, Santorini Island, Greece, 25-28.05.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 83-89
Schenk V., Bosy J., Kontny B.
GPS annual campaigns and accuracy of movement determination
Seminarium "Współczesna geodynamika Karkonoszy oraz ich przedgórza", Karpacz, 20-22.11.2003 (referat, materiały konferencyjne), pp. 6

Patents

Ćmielewski K.
Przyrząd do testowania dalmierza elektrooptycznego
Wzór użytkowy. Nr rej. W-112046, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2003