Publications

Books and Book Editorships

Klimczak H. (red.)
Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatności obszarów pod zalesienie
Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2001, p. 148 + CD
Osada E.
Geodezja
Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, p. 224

Chapters in books

Bac-Bronowicz J.
Modele kartograficzne elementów klimatu Kotliny Kłodzkiej związane z planowaniem zmian w strukturze użytkowania ziemi
[w:] Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatności obszarów pod zalesienie. Praca zbiorowa pod redakcją H. Klimczak, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2001
Gołuch P., Klimczak A.
Opracowanie mapy numerycznej obszarów zalesionych i zadrzewionych na podstawie zdjęć lotniczych
[w:] Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatności obszarów pod zalesienie. Praca zbiorowa pod red. H. Klimczak, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2001, pp. 11-21
Krzywicka-Blum E., Kuchmister J.
Digitizer sonoryczny - nowy rodzaj pomocy dydaktycznej
[w:] Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych. Praca pod red. J. Kuczyńskiej-Kwapisz, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa, Warszawa 2001, pp. 44-57

Publications in scientific journals

Anigacz W., Ćmielewski K.
Autokolimacyjna metoda ustawiania walcarki
Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej, s. Budownictwo, Vol. 127 No. , Zielona Góra 2001, pp. 9-13
Bac-Bronowicz J.
Możliwość interpretacji danych klimatycznych na podstawie jednostek fizycznogeograficznych w systemach informacji przestrzennej
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Pertographia, Vol. LV/LVI No. , Lublin 2001, pp. 33-40
Bac-Bronowicz J.
Znaczenie wiarygodności danych wieloletnich mierzonych punktowo w modelowaniu zjawisk przyrodniczych na przykładzie opadu
Geodezja, Vol. 7 No. 2, Kraków 2001
Barlik M., Cacoń S.
Gravity variations monitoring in the Polish Part of Eastern Sudety Mountains and Sudetian foreland in Period 1992-2000
Reports on Geodesy, Vol. 2 No. 57, Warszawa 2001, pp. 115-123
Borkowski A., Meier S.
Robustification of Tangent Angle Function Snakes
Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation, Vol. 2 No. , Stuttgart 2001, pp. 129-135
Bosy J., Kontny B.
Wielofunkcyjna parametryczna stacja referencyjna GPS/GLONASS Wrocław
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Vol. 2 No. , Dęblin 2001
Cacoń S.
Problem wiarygodności geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich w relacji obiekt - górotwór
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Vol. XLVIII No. 102, Warszawa 2001, pp. 131-142
URL: http://www.igik.edu.pl/praceigik.htm
Ćmielewski K.
Uniwersalny cel do sygnalizowania punktów geodezyjnych na obiektach inżynierskich
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVIII No. 416, Wrocław 2001, pp. 33-38
Ćmielewski K.
Wyznaczenie empirycznej wartości światłowodowego współczynnika załamania światła z pomiarów wykonanych dalmierzem elektrooptycznym
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVIII No. 416, Wrocław 2001, pp. 19-25
Ćmielewski K.
Laboratoryjne badania doświadczalne parametrów dokładnościowych autokolimatora firmy Carl Zeiss Jena
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVIII No. 416, Wrocław 2001, pp. 27-31
Ćmielewski K., Karsznia K.
Eksploatacja dalmierzy elektrooptycznych w świetle przepisów prawa oraz wymogów dokładnościowych
Przegląd Geodezyjny, Vol. 10 No. , Warszawa 2001, pp. 7-9
Ilczuk S.
Kierunki i tendencje w rozwoju konstrukcji geodezyjnych dalmierzy elektrooptycznych
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVIII No. 416, Wrocław 2001, pp. 39-51
Krzywicka-Blum E.
Kartograficzne modelowanie wybranych problemów demograficznych grup "nierównych szans"
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVIII No. 416, Wrocław 2001, pp. 53-63
Krzywicka-Blum E.
Cartographic visualization of two-component quantitative features recognized in sampled form
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), s. Geodesy and Cartography, Vol. 4 No. 2, Wrocław 2001
URL: http://www.ejpau.media.pl/volume4/issue2/geodesy/art-01.html
Krzywicka-Blum E.
Gender and Cartography
ICA News, Vol. 37 No. , Perth, Australia 2001, pp. 13
URL: http://www.cartography.org.nz/ica/ica_news/ica_news_37_2001_2.pdf
Michalski A.
Modelowanie map anamorficznych - zastosowania w demografii
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVIII No. 416, Wrocław 2001, pp. 113-123
Olejnik P.
Model płaski potencjału grawitacyjnego Ziemi przy obliczaniu wysokości niwelacyjnych punktów GPS
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. Geodezja i Urządzenia Rolne, Vol. XVIII No. 416, Wrocław 2001, pp. 125-133
Rejman J., Zaremba S.
Geodezyjne pomiary w diagnostyce kominów stalowych
Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej, s. Budownictwo, Vol. 127 No. , Zielona Góra 2001, pp. 265-270
Świątkiewicz A.
Granice powiększania pierwotnych obrazów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Vol. XLVIII No. 102, Warszawa 2001, pp. 189-194
URL: http://www.igik.edu.pl/praceigik.htm
Świątkiewicz A.
Ocena wiadomości i wiedzy studentów
Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej, s. Budownictwo, Vol. 127 No. , Zielona Góra 2001, pp. 103-107

Conference proceedings

Anigacz W., Ćmielewski K.
Autokolimacyjna metoda ustawiania walcarki
XVI Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych "Systemy, standardy i jakość kształcenia przedmiotów geodezyjno-kartograficznych", Zielona Góra-Łagów, 27-30.09.2001 (referat)
Bac-Bronowicz J.
Possibilities of Environmental Data Interpretation in Groundwork with Elementary Geometric Firlds, an Example of Precipitation
Proceedings of the 20th International Cartographic Conference (ICC), Beijing, China, 6-10.08.2001, "Cartography and the Environment" (referat, materiały konferencyjne), pp. 386-391
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2001/icc2001/author_j.htm
Bac-Bronowicz J.
Znaczenie wiarygodności danych wieloletnich mierzonych punktowo w modelowaniu zjawisk
Materiały XI Konferencji Naukowo-Technicznej "Systemy Informacji Przestrzennej", Warszawa 2001 (referat, materiały konferencyjne)
Bac-Bronowicz J.
Znaczenie wiarygodności danych wieloletnich mierzonych punktowo w modelowaniu zjawisk
XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Informacji Przestrzennej", Warszawa, 28-30.05.2001 (materiały konferencyjne), pp. 299-306
Bac-Bronowicz J.
Określanie wiarygodności informacji uzyskanej z modeli numerycznych rozkładu elementów przyrodniczych na przykładzie opadu atmosferycznego
Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji "Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych", KBN, PTG, PTFiT, Wysowa, 3-5.10.2001 (referat)
Barlik M., Cacoń S.
Gravity variations monitoring in the Polish Part of Eastern Sudety Mountains and Sudetian foreland in Period 1992-2000
Proceedings of the EGS G9 Symposium "Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI", Nice, France, 25-30.03.2001
Blachowski J., Cacoń S.
Geological and geodynamic conditions of the Kamieniec Ząbkowicki dam location
3rd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 8-10.11.2001 (referat, materiały konferencyjne)
Borkowski A., Bosy J., Kontny B.
The conditions of local geodynamic network (LGN) with the EUREF permanent network (EPN)
IAG 2001 Scientific Assembly, Budapest, Hungary, 2-7.09.2001 (poster)
Borkowski A., Bosy J., Kontny B.
The Connection of Local Geodynamic Network Sudetes with the Euref Permanent Network (EPN)
3rd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 8-10.11.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 9
Bosy J., Figurski M., Wielgosz P.
The atmoshperic modells (troposphere and ionosphere) in local geodynamic networks during rising solar activity
European Geophysical Society, XXVI General Assembly, Nice, France, 25-30.03.2001, Geophysical Research (poster, CD-ROM)
Bryś H., Ćmielewski K.
Koncepcja laserowej stopki do bezstykowych pomiarów niwelacyjnych
V Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa, 29-30.03.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 65-72
Cacoń S.
Recent earth crust movements in the Sudety Mts. - GEOSUD project
10th International FIG Symposium on Deformation Measurements, Orange, California, 19-22.03.2001 (materiały konferencyjne), pp. 20-30
URL: http://www.fig.net/figtree/com6_orange/index.htm
Cacoń S.
Sieci podstawowe w Polsce - stan aktualny, perspektywy
Seminář s mezinárodní učastí "Prostorový referenčni ramec v Česke republice. Správa a modernizace", Brno, 01.02.2001. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne)
Cacoń S., Bosy J., Kontny B., Kapłon J.
Dobromierz Geodynamic Network as a Part of GEOSUD Network - Preliminary Analysis of 2001 Measurements
3rd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 8-10.11.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 10
Cacoń S., Dyjor S.
3D Monitoring of selected tectonic zones in Sudetes - project and realisation
3rd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 8-10.11.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 11
Cacoń S., Dyjor S., Kontny B., Bosy J., Karsznia K.
Recent Earth crust movement monitoring in the Sudety Mts. and foreland
The St. Mueller Topical Conference of EGS "Quantitative neotectonics and seismic hazard assessment: new integrated approaches for environmental menagement", Balatonfüred, Hungary, 22-26.09.2001 (referat, materiały konferencyjne)
Ćmielewski K.
Środowiskowe, technologiczne i materiałowe uwarunkowania zastosowania linii Światłowodowych do testowania dalmierzy elektrooptycznych
V Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej", Warszawa, 29-30.03.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 353-362
Dyjor S., Cacoń S.
Współczesne ruchy skorupy ziemskiej na obszarach młodotrzeciorzędowych stref tektonicznych Sudetów i ich północnego przedpola
IV Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski": Neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika - stan badań i perspektywy rozwoju, Kraków, 3-4.09.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 39-40
Grzempowski P., Cacoń S.
Analysis of Vertical changes of ground in Wrocław in the aspect of endo- and exogenous conditions
3rd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 8-10.11.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 13
Iwaniak A.
Dystrybucja i integracja map numerycznych w zakładach przemysłowych w sieci Internet
XXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Szczecin 2001 (poster)
Iwaniak A., Kubik T., Paluszyński W.
An approach to generalizing raster maps with neural networks
GIS 2001 Conference, Vancouver 2001 (CD-ROM)
Iwaniak A., Kubik T., Paluszyński W.
Generalizing satellite maps with neural networks
Proceedings of the 20th International Cartographic Conference (ICC), Beijing, China, 6-10.08.2001 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2001/icc2001/author.htm
Kenyeres A., Bosy J., Brockmann E., Bruyninx C., Caporali A., Hefty J., Jivall L., Kosters A., Poutanen M., Fernandes R., Stangl G.
EPN Special Project on "Time series analysis ...". Preliminary Results and Future Prospects
Proceedings of EUREF Symposium, Dubrovnik, Croatia, May 2001 (materiały konferencyjne)
URL: http://www.euref-iag.org/Symposia.html
Klimczak H.
Kartograficzno-statystyczna analiza rozmieszczenia obszarów leśnych w planowaniu zalesień z wykorzystaniem zdjęć lotniczych
Konferencja naukowa "Urządzanie lasu w warunkach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej", Poznań, 4-5.09.2001 (poster)
Kontny B.
Tectonic movement monitoring of a single fault using short GPS baselines. Recent Earth crust movement monitoring in the Sudety Mts. and foreland
The St. Mueller Topical Conference of EGS "Quantitative neotectonics and seismic hazard assessment: new integrated approaches for environmental menagement", Balatonfüred, Hungary, 22-26.09.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 30
Kontny B.
Tectonic movements monitoring of Sudetic Marginal Fault using short GPS baselines
10th International FIG Symposium on Deformation Measurements, Orange, California, 19-22.03.2001 (materiały konferencyjne), pp. 50-55
URL: http://www.fig.net/figtree/com6_orange/index.htm
Kontny B., Bosy J., Mąkolski K.
Geodynamic GPS Network Karkonosze - Preliminary Results of the campaign 2001
3rd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 8-10.11.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 19
Kontny B., Bosy J., Schenk V.
The Estimation of Site Velocities of Local Geodynamic Networks: Sudetes and Geosud
3rd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 8-10.11.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 20
Krzywicka-Blum E.
Czynniki warunkujące powstanie syntezy
XI Szkoła Kartograficzna "Uproszczenie, Uogólnienie, Synteza", 2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 176-186
Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J.
Needs connected with special maps for children and students on pre-school, primary and secondary stage of education in Poland
Proceedings of the 20th International Cartographic Conference (ICC), Beijing, China, 6-10.08.2001, "Global Mapping" (referat, materiały konferencyjne), pp. 3380-3382
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2001/icc2001/author_j.htm
Krzywicka-Blum E., Klimczak H.
Cartography versus chosen problems of underrepresented groups of people
Proceedings of the 20th International Cartographic Conference (ICC), Beijing, China, 6-10.08.2001, "Global Mapping" (referat, materiały konferencyjne), pp. 3344-3352
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2001/icc2001/author_e.htm
Krzywicka-Blum E., Więckowicz Z., Deszcz R.
Działalność naukowo-dydaktyczna i kierunek rozwoju katedr: Geodezji i Fotogrametrii, Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich, Matematyki
Konferencja Naukowo-Techniczna "Współczesne problemy inżynierii kształtowania środowiska", 50-lecie Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 50-lecie Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wrocław 2001 (materiały konferencyjne), pp. 5-11
Mąkolski K., Kaczałek M., Kontny B., Bosy J., Karsznia K.
A project of geodynamic research concerning present movements in the Karkonosze and the Karkonosze foreland. Recent Earth crust movement monitoring in the Sudety Mts. and foreland
The St. Mueller Topical Conference of EGS "Quantitative neotectonics and seismic hazard assessment: new integrated approaches for environmental menagement", Balatonfüred, Hungary, 22-26.09.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 30
Mierzejewski M., Mąkolski K., Cacoń S.
A project of geodynamic research concerning present movements in the Karkonosze Mts. and the Karkonosze foreland
3rd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 8-10.11.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 23
Osada E.
Wyznaczenie geoidy Polski na podstawie danych niwelacyjnych i GPS
Seminář s mezinárodní učasti "Prostorový referenčni ramec v Česke republice. Správa a modernizace", Brno, 01.02.2001. Sbornik referátů (referat, materiały konferencyjne), pp. 90-94
Paluszyński W., Iwaniak A.
Generalization of topographic maps of urban area
GIS 2001 Conference, ICC Beijing 2001 (referat, materiały konferencyjne)
URL: http://www.icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2001/icc2001/author_w.htm
Paluszyński W., Iwaniak A.

GIS 2001 Conference, Vancouver 2001 (CD-ROM)
Rejman J., Zaremba S.
Geodezyjne pomiary w diagnostyce kominów stalowych
XVI Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych "Systemy, standardy i jakość kształcenia przedmiotów geodezyjno-kartograficznych", Zielona Góra-Łagów, 27-30.09.2001 (referat)
Schenk V., Cacoń S., Bosy J., Kontny B., Kottnauer P., Schenková Z.
Five years of the GPS geodynamic network Sudeten (1997-2001)
3rd Czech-Polish Workshop "On Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas", Ramzová, Czech Republic, 8-10.11.2001 (referat, materiały konferencyjne), pp. 26
Schenk V., Cacoń S., Bosy J., Kontny B., Schenková Z., Kottnauer P.
GPS Network SUDETEN - Results of the Campaigns 1997-2000
XXVI General Assembly, Nice, France, 25-30.03.2001. Geophysical Research Abstracts (CD-ROM)
Świątkiewicz A.
Ocena wiadomości i wiedzy studentów
XVI Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych "Systemy, standardy i jakość kształcenia przedmiotów geodezyjno-kartograficznych", Zielona Góra-Łagów, 27-30.09.2001 (referat)