Współpraca krajowa

Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Temat: Opracowanie modelu quasigeoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych do układu PL-EVRF2007-NH (konkurs)
Kierownik: dr hab. inż. Marek Trojanowicz, prof. uczelni
Rok: 2022
Jednostka współpracująca: Starostwo Powiatowe w Lubinie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Temat: Wstępna kontrola aktualności wysokości wybranych punktów szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze miasta Lubin
Kierownik: dr hab. inż. Marek Trojanowicz, prof. uczelni
Rok: 2022
Jednostka współpracująca: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
Temat: Opracowanie określające kierunki oraz standardy rewaloryzacji tarasów ogrodowych przy Zamku Książ w Wałbrzychu w celu przywrócenia lub zachowania autentycznego wyglądu zabytkowego obszaru
Kierownik: dr inż. Przemysław Tymków, dr inż. Arch. Justyna Jaworek-Jakubowska
Rok: 2022
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Temat: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC dla sieci ASG-EUPOS (lata 2022-2024)
Kierownik: dr hab. inż. Jan Kapłon, prof. uczelni
Rok: 2022
Jednostka współpracująca: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, Oddział KWB Turów w Bogatyni
Temat: Sporządzenie ekspertyz naukowych analizujących osiadanie terenu na podstawie zlecanych przez KWB Turów pomiarów sieci niwelacji precyzyjnej oraz metodą różnicowej interferometrii radarowej (2021-2022)
Kierownik: dr hab. inż. Jan Kapłon, prof. uczelni
Rok: 2021
Jednostka współpracująca: GEOSTER Sp z o.o.
Temat: Wielosensorowe urządzenie do pomiaru parametrów drogi szynowej wraz z oprogramowaniem (1.10.2020 - 31.03.2022)
Kierownik: dr inż. Izabela Wilczyńska
Rok: 2020
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Temat: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC dla sieci ASG-EUPOS (lata 2020-2021)
Kierownik: dr hab. inż. Jan Kapłon, prof. uczelni
Rok: 2020
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Temat: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC dla sieci ASG-EUPOS
Kierownik: dr inż. Jan Kapłon
Rok: 2019
Jednostka współpracująca: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Temat: Opracowanie modelu oceny torowisk tramwajowych w oparciu o nowoczesne techniki pomiarowe do inwentarycacji wraz utworzeniem bazy danych przestrzennych
Kierownik: dr inż. Izabela Wilczyńska
Rok: 2019
Jednostka współpracująca: StatumGPS Sp. z o. o., Wrocław
Temat: Testowanie i optymalizacja działania platformy do pozycjonowania w różnych warunkach terenowych. Opracowanie strategii przetwarzania obserwacji LIDAR do chmury punktów oraz ocena jej jakości
Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni
Rok: 2019
Jednostka współpracująca: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Temat: Kontrola stałości punktów osnowy podstawowej 3D LGOM w oparciu o pomiary sieci technologią niwelacji satelitarnej dla O/ZG Lubin w 2019 roku
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2019
Jednostka współpracująca: Instytut Geofizyki Polskiej Akademi Nauk, Warszawa
Temat: Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w zakresie obejmującym szeroko pojęte nauki o Ziemi, w szczególności prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz innych działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim
Kierownik: dr inż. Jan Kapłon
Rok: 2018
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Temat: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych GPS/GLONASS pochodzących ze Stacji Obserwacji Permanentnych WROC na potrzeby serwisów systemu ASG-EUPOS
Kierownik: dr inż. Jan Kapłon
Rok: 2018
Jednostka współpracująca: StatumGPS Sp. z o. o., Wrocław
Temat: Wykonanie usług badawczych zmierzających do opracowania modelu integracji technik pozycjonowania w czasie rzeczywistym wraz z aplikacją zarządzającą i sterująca autonomiczną kosiarkę
Kierownik: dr hab. inż. Witold Rohm
Rok: 2018
Jednostka współpracująca: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bełchatów
Temat: Umowa na wykonanie prac pt.: "Koncepcja modernizacji systemu kontrolno-pomiarowego KWB Turów"
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2017
Jednostka współpracująca: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Temat: Analiza pomiarów satelitarnych zrealizowanych na punktach referencyjnych w latach 2014, 2016, 2017
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2017
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Temat: Współorganizacja wystawy zasobu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii podczas Sympozjum EUREF 2017 organizowanego przez Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniach 17-19 maja 2017 r. we Wrocławiu
Kierownik: dr inż. Jan Kapłon
Rok: 2017
Jednostka współpracująca: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Temat: Wykonanie pomiarów GNSS i wyznaczenie współrzędnych punktów referencyjnych oraz opracowanie wyników pomiarów w formie raportu
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2017
Jednostka współpracująca: DATAX Sp. z o.o., Wrocław
Temat: Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz firmą DATAX Sp. z o.o. określające zasady wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorczości oraz prowadzenian wspólnych przedsięwzięć znajdujących sięw obszarze zainteresowań Stron
Kierownik: dr inż. Katarzyna Kopańczyk
Rok: 2017
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Temat: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC dla sieci ASG-EUPOS
Kierownik: dr inż. Jan Kapłon
Rok: 2017
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Temat: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC dla sieci ASG-EUPOS
Kierownik: dr inż. Jan Kapłon
Rok: 2016
Jednostka współpracująca: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Temat: Nadzór badawczo-inżynieryjny nad realizacją pomiarów geodezyjnych osnowy szczegółowej powiatu lubińskiego, moduł IIa wraz z autoryzacją wyników w 2016
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2016
Jednostka współpracująca: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji, Wrocław
Temat: Porozumienie o współpracy w zakresie pozyskiwania i realizacji prac badawczo-rozwojowych, organizowania wspólnych konferencji, odbywania praktyk zawodowych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Bernard Kontny - dziekan
Rok: 2016
Jednostka współpracująca: Sąd Okręgowy w Krakowie
Temat: Sporządzenie opinii biegłego do sprawy o sygnaturze akt: II Ca 372/14 - "Uczytelnienie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych znajdujących się w aktach, które były wykonane w 8 różnych terminach (lata: 2012, 2009, 2003, 1997, 1993, 1987, 1982 i 1975)"
Kierownik: dr inż. Piotr Gołuch
Rok: 2015
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Temat: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych (raw data) GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC
Kierownik: dr inż. Jan Kapłon
Rok: 2015
Jednostka współpracująca: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Temat: Wykonanie autoryzacji i oceny trwałości technicznej projektu osnowy szczegółowej na obszarze powiatu lubińskiego
Kierownik: prof. dr hab. inż. Edward Osada
Rok: 2015
Jednostka współpracująca: KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Temat: Opracowanie quasi-geoidy LGOM
Kierownik: prof. dr hab. inż. Edward Osada
Rok: 2015
Jednostka współpracująca: Leica Geosystems Sp. z o. o.
Temat: Kalibracja aparatu fotograficznego Nikon D800 z obiektywem AS-F Nikkor 24 mm f/1.4 G ED
Kierownik: dr inż. Piotr Gołuch
Rok: 2015
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa
Temat: Dostarczanie nieprzetworzonych danych obserwacyjnych (raw data) GPS/GLONASS pochodzących ze stacji referencyjnej WROC
Kierownik: dr inż. Jan Kapłon
Rok: 2014
Jednostka współpracująca: Agencja Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Dolnośląski
Temat: Szkolenie specjalistyczne pracowników Oddziału Dolnośląskiego Agencji Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa pt. "Pozyskanie Numerycznego Modelu Terenu jako jeden z etapów technologii wytwarzania ortofotomapy cyfrowej, wykorzystywanej do fotointerpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych"
Kierownik: dr inż. Piotr Gołuch
Rok: 2014
Jednostka współpracująca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Temat: Szkolenie specjalistyczne pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie metodyki przeprowadzania pomiarów GNSS, opracowania danych i sporządzania stosownej dokumentacji na potrzeby geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
Kierownik: dr inż. Jan Kapłon
Rok: 2014
Jednostka współpracująca: Geotronics Polska Sp. z o.o., Kraków
Temat: Ramowa umowa o współpracy
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Rok: 2014
Jednostka współpracująca: Intergraph Polska Sp. z o.o., Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Temat: Wykonanie skaningu laserowego budynków oraz nałożenie tekstur na wybrane 70 budynków
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2013
Jednostka współpracująca: Agencja Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Dolnośląski
Temat: Szkolenie specjalistyczne pracowników Oddziału Dolnośląskiego Agencji Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa pt. "Analiza i interpretacja ortofotomapy"
Kierownik: dr inż. Piotr Gołuch
Rok: 2013
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Temat: Dane obserwacyjne pochodzące ze stacji referencyjnej
Kierownik: dr inż. Jan Kapłon
Rok: 2013
Jednostka współpracująca: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Geodynamiczne w Książu
Temat: Porozumienie o współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Geodynamiczne w Książu
Kierownik: dr inż. Piotr Gołuch
Rok: 2013
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Temat: Dane obserwacyjne pochodzące ze stacji referencyjnej
Kierownik: dr inż. Jan Kapłon
Rok: 2012
Jednostka współpracująca: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Temat: Sporządzenie opinii biegłego do sprawy o sygnaturze akt: VGC 364/11/EK
Kierownik: dr inż. Mirosław Kaczałek
Rok: 2012
Jednostka współpracująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Temat: Organizacja konferencji promującej projekt pn. „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji”
Kierownik: dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz
Rok: 2012
Jednostka współpracująca: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Temat: Sporządzenie opinii zespołu biegłych do sprawy o sygnaturze akt: VIII GC 36/10
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2012
Jednostka współpracująca: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Temat: Wykonanie skaningu laserowego LIDAR w Karkonoszach w strefie karów polodowcowych Śnieżnych Kotłów, Wielkiego i Małego Stawu oraz Kotła Jagniątkowskiego
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski, prof. nadzw.
Rok: 2012
Jednostka współpracująca: Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego we Wrocławiu
Temat: Szkolenie pracowników WITD we Wrocławiu z zakresu obsługi niwelatorów kodowych
Kierownik: dr inż. Piotr Grzempowski
Rok: 2012
Jednostka współpracująca: Kon-Dor s.c., Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Temat: „Utworzenie zintegrowanej bazy osnowy obszaru województwa opolskiego” – opracowanie zintegrowanej bazy osnowy powiązanej z zasobem danych przestrzennych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2012
Jednostka współpracująca: Leica Geosystems sp. z o. o.
Temat: Wykonanie pomiarów badawczych punktów kontrolnych oraz kontrolowanych systemu monitoringu przemieszczeń i deformacji zapory wodnej zbiornika „Żelazny Most” metodą satelitarną i niwelacji precyzyjnej
Kierownik: dr inż. Krzysztof Mąkolski
Rok: 2011
Jednostka współpracująca: Województwo Łódzkie
Temat: Metodyka i procedury integracji , wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych
Kierownik: dr inż. Joanna Bac-Bronowicz
Rok: 2011
Jednostka współpracująca: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy
Temat: Rozpoznanie i kartograficzny obraz neotektonicznej i współczesnej mobilności obszaru Polski w kontekście bezpiecznej lokalizacji elektrowni jądrowych
Kierownik: dr hab. inż. Bernard Kontny
Rok: 2011
Jednostka współpracująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Opolu
Temat: Utworzenie i uzupełnienie przestrzennych regionalnych baz danych wraz z systemem zarządzania danych celem zasilenia projektu „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego”. Zadanie 2 – Wykonanie uproszczonej wizualizacji 3D
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2011
Jednostka współpracująca: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Koseckiego we Wrocławiu
Temat: Integracja oprogramowania wielospektralnego systemu do prowadzenia obserwacji z pokładu pojazdu rozpoznania inżynieryjnego z oprogramowaniem kołowego transportera rozpoznania inżynieryjnego w zakresie numerycznego modelowania terenu - testowanie
Kierownik: dr inż. K. Mąkolski
Rok: 2011
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Temat: Dane obserwacyjne pochodzące ze stacji referencyjnej.
Kierownik: dr inż. J. Kapłon
Rok: 2011
Jednostka współpracująca: Kon-Dor S.C.
Temat: Ustalanie tematów prac dyplomowych dla studentów UP we Wrocławiu, w których wykorzystywane będą technologie opracowywane przez Wspólników. Współpraca w ramach organizowanych wykładów, szkoleń oraz pokazów
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2011
Jednostka współpracująca: TPI Sp. z o.o., Warszawa
Temat: Ramowa umowa o współpracy
Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. nadzw.
Rok: 2011
Jednostka współpracująca: „Gradus” Biuro Geodezji i Szacowania Nieruchomości S.C.
Temat: Wykonanie przekrojów batymetrycznych rzeki Odry i Oławy na odcinku od ujścia Oławy do ujścia Odry Śródmiejskiej do Starej Odry
Kierownik: dr inż. Mirosław Kaczałek
Rok: 2011
Jednostka współpracująca: Miasto Poznań
Temat: Realizacja zadań związanych z modernizacją funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania
Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Rok: 2011
Jednostka współpracująca: Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Temat: Opracowanie wysokości quasigeoidy dla 13 punktów na podstawie pomiarów niwelacyjnych i satelitarnych
Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Bosy
Rok: 2011
Jednostka współpracująca: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Koseckiego we Wrocławiu
Temat: Integracja oprogramowania wielospektralnego systemu do prowadzenia obserwacji z pokładu pojazdu rozpoznania inżynieryjnego z oprogramowaniem kołowego transportera rozpoznania inżynieryjnego w zakresie numerycznego modelowania terenu - testowanie
Kierownik: dr inż. Krzysztof Mąkolski
Rok: 2010
Jednostka współpracująca: Województwo Lubuskie
Temat: Konwersja bazy danych mapy topograficznej w szczegółowości 1:50000 „VMap L2 pierwszej edycji” do tzw. Struktury użytkowej w formatach powszechnie stosowanych systemów GIS: MapInfo, ArcView
Kierownik: dr inż. J. Bac-Bronowicz
Rok: 2010
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Temat: Rozwój infrastruktury danych przestrzennych i systemów precyzyjnego pozycjonowania satalitarneego ASG-EUPOS
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2010
Jednostka współpracująca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Temat: Utworzenie i uzupełnienie przestrzennych regionalnych baz danych celem zasilenia systemu pn. „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego”
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Borkowski
Rok: 2010
Jednostka współpracująca: Centrum Komputerowe ZETO, Łodź
Temat: Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia – szkolenie
Kierownik: dr inż. Przemysław Tymków
Rok: 2010
Jednostka współpracująca: Leica Geosystems sp. z o. o.
Temat: Wykonanie pomiarów badawczych punktów kontrolnych oraz kontrolowanych systemu monitoringu przemieszczeń i deformacji zapory wodnej zbiornika „Żelazny Most” metodą satelitarną i niwelacji precyzyjnej
Kierownik: dr inż. Krzysztof Mąkolski
Rok: 2010
Jednostka współpracująca: Kudowskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji
Temat: Określenie stanu technicznego budowli piętrzącej zbiornika wodnego „Dańczówka”.
Kierownik: dr inż. K. Mąkolski
Rok: 2009
Jednostka współpracująca: Województwo Dolnośląskie, Geodeta Województwa
Temat: Prace rozwojowe polegające na testowaniu i wdrożeniu procedur integracji , wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.
Kierownik: dr inż. J. Bac-Bronowicz
Rok: 2009
Jednostka współpracująca: Województwo Mazowieckie
Temat: Metodyka i procedury integracji , wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych
Kierownik: dr inż. Joanna Bac-Bronowicz
Rok: 2009
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Temat: Dane obserwacyjne pochodzące ze stacji referencyjnej.
Kierownik: dr inż. J. Kapłon
Rok: 2009
Jednostka współpracująca: Województwo Zachodniopomorskie
Temat: Konwersja bazy danych mapy topograficznej o szczegółowości 1:50 000 "V Map L2 pierwszej edycji" do tzw. struktury użytkowej w formatach powszechnie stosowanych systemów GIS (Map Info, Geomedia, Arc View).
Kierownik: dr inż. J. Bac-Bronowicz
Rok: 2009
Jednostka współpracująca: Leica Geosystems Sp. z o.o.
Temat: Umowa o długoterminowej współpracy między jednostkami
Kierownik: dr hab. inż. J. Bosy
Rok: 2009
Jednostka współpracująca: Województwo Łódzkie
Temat: Metodyka i procedury integracji , wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych.
Kierownik: dr inż. J. Bac-Bronowicz
Rok: 2009
Jednostka współpracująca: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Temat: Przekroje poprzeczne doliny rzeki Biała Lądecka w km 0+000–35+012
Kierownik: dr inż. Piotr Gołuch
Rok: 2009
Jednostka współpracująca: Lesaffre Polska S.A.
Temat: Studium topograficznego terenów rolniczego wykorzystania ścieków zakładu Lesaffre_bio - Corporation S.A. w Wołczynie. Opracowanie Systemu Informacji Geograficznej.
Kierownik: dr hab. inż. H. Klimczak
Rok: 2008
Jednostka współpracująca: Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Kudowa Zdrój
Temat: Wykonanie pomiarów budowli piętrzącej zbiornika wody pitnej „Dańczówka” w Darnkowie.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2008
Jednostka współpracująca: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Koseckiego we Wrocławiu
Temat: Badania w zakresie sprawdzenia dokładności pomiarów artyleryjskiego przyrządu dalmierczo-rozpoznawczego APDR.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2008
Jednostka współpracująca: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
Temat: Opracowanie technologii realizacji Państwowego Układu Współrzędnych „2000” i jego realizacja na obszarze powiatu Bolesławiec oraz nadzór nad jej wdrożeniem, Etap III. 2008.
Kierownik: dr hab. inż. J. Bosy
Rok: 2008
Jednostka współpracująca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie, GUGiK
Temat: Nadzór nad realizacją prac pomiarowych dotyczących testowania działania stacji referencyjnych oraz testowania operacyjnego systemu ASG-EUPOS.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2008
Jednostka współpracująca: Geodeta Województwa Łódzkiego, GUGiK
Temat: Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych.
Kierownik: dr inż J. Bac-Bronowicz
Rok: 2008
Jednostka współpracująca: Geodeta Województwa Łódzkiego, GUGiK, MNiSW
Temat: Metodyka i procedury integracji wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych.
Kierownik: dr inż. J. Bac-Bronowicz
Rok: 2008
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Temat: Szkolenie pracowników służby Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczącego wykorzystania systemu ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych.
Kierownik: dr hab. inż. A. Borkowski, dr hab. inż. J. Bosy
Rok: 2008
Jednostka współpracująca: jednostki uczelniane, Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego
Temat: Zastosowanie modelowania kartograficznego w ukierunkowanych analizach rozkładu przestrzennego obiektów powierzchniowych na przykładzie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w województwie dolnośląskim, 2005 - 2008.
Kierownik:
Rok: 2008
Jednostka współpracująca: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Koseckiego we Wrocławiu
Temat: Analiza możliwości wykorzystania urządzenia Gonio Light do wyznaczania optymalnej trasy przejazdu pojazdów mechanicznych w trudnych warunkach terenowych.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2008
Jednostka współpracująca: Tele Atlas Polska
Temat: Wyodrębnienie i analiza jednosekundowego sygnału dGPS oraz jego udostępnienie ze stacji referencyjnej we Wrocławiu.
Kierownik: dr inż. P. Grzempowski
Rok: 2007
Jednostka współpracująca: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
Temat: Opracowanie technologii realizacji państwowego układu współrzędnych 2000 i jego realizacja na obszarze Powiatu Bolesławiec oraz nadzór nad jej wdrożeniem.
Kierownik: dr hab. inż. J. Bosy
Rok: 2007
Jednostka współpracująca: Lesaffre Polska SA
Temat: Studium topograficzne terenów rolniczego wykorzystania ścieków Zakładu Lasaffre bio-corporation SA w Wołczynie.
Kierownik: dr hab. inż. H. Klimczak
Rok: 2007
Jednostka współpracująca: Politechnika Warszawska
Temat: Jednolity system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych. Stabilizacja i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej punktów dla absolutnych pomiarów grawimetrycznych we Wrocławiu i na terenie Sudeckiego Poligonu Geodynamicznego.
Kierownik: dr inż. M. Trojanowicz
Rok: 2007
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Temat: Przygotowanie dokumentacji prac na forum krajowym i międzynarodowym Komisji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej oraz opracowanie działu szóstego systemu interaktywnych map ludnościowych Polski, Europy i Świata.
Kierownik:
Rok: 2007
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Temat: Dane obserwacyjne pochodzące ze stacji referencyjnej WROC.
Kierownik:
Rok: 2007
Jednostka współpracująca: KGHM „Polska Miedź” -Rudna
Temat: Opracowanie założeń systemu pomiarowego i metodyki interpretacji wyników obserwacji do monitorowania przemieszczeń zapór składowiska „Żelazny Most” metodami geodezji naziemnej, systemu satelitarnego GPS i techniki laserowej.
Kierownik: prof. dr hab. inż. S. Cacoń
Rok: 2007
Jednostka współpracująca: PKP Sp. z o.o.
Temat: Wykonanie pomiaru i obliczeń współrzednych 60 punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy w okładzie 1965 wzdłuż linii kolejowej Wrocław-Poznań, km. 1,700 - 61,300.
Kierownik: dr inż P. Grzempowski
Rok: 2006
Jednostka współpracująca: Tele Atlas Polska
Temat: Wyodrębnienie i analiza jednosekundowego sygnału dGPS oraz jego udostępnienie z trzech stacji referencyjnych na obszarze Wrocławia.
Kierownik: dr hab. inż. J. Bosy
Rok: 2006
Jednostka współpracująca: KGHM „Polska Miedź” - Rudna
Temat: Wykonanie kontrolnych pomiarów GPS o dużej dokładności wyznaczenia położenia (x, y, z) punktów odniesienia dla geodezyjnej sieci pomiarowej przemieszczeń reperów na zaporach, hydrotechnicznych i na przedpolu składowiska „Żelazny Most”.
Kierownik: prof. dr hab. inż. S. Cacoń
Rok: 2006
Jednostka współpracująca: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
Temat: Wyznaczenie współrzędnych 66 punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej III klasy przy zastosowaniu techniki GPS na obiekcie Gmina Ząbkowice Śląskie.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2006
Jednostka współpracująca: KGHM „Polska Miedź” - Rudna
Temat: Opracowanie założeń systemu pomiarowego i metodyki interpretacji wyników obserwacji do monitorowania przemieszczeń zapór składowiska „Żelazny Most” metodami geodezji naziemnej, systemu satelitarnego GPS i techniki laserowej.
Kierownik: prof. dr hab. inż. S. Cacoń
Rok: 2006
Jednostka współpracująca: KGHM "Polska Miedź" Rudna
Temat: Opracowanie założeń systemu pomiarowego i metodyki interpretacji wyników obserwacji do monitorowania przemieszczeń zapór składowiska "Żelazny Most" metodami geodezji naziemnej, systemu satelitarnego GPS i techniki laserowej.
Kierownik: prof. dr hab. S. Cacoń
Rok: 2006
Jednostka współpracująca: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
Temat: Opracowanie technologii realizacji państwowego układu współrzędnych 2000 i jego realizacja na obszarze Powiatu Bolesławiec oraz nadzór nad jej wdrożeniem.
Kierownik: dr hab. inż. J. Bosy
Rok: 2006
Jednostka współpracująca: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
Temat: Wykonanie wyznaczenia współrzędnych 66 punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy przy zastosowaniu techniki GPS na obiekcie Powiat Ząbkowicki.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2005
Jednostka współpracująca: Eurosense Sp. z o.o.
Temat: Wyodrębnienie i analiza jednosekundowego sygnału dGPS oraz jego udostępnienie ze stacji Wrocław.
Kierownik: dr inż. J. Bosy
Rok: 2005
Jednostka współpracująca: Zakłady Koksownicze „Wałbrzych”
Temat: Wstępna koncepcja projektu budowy i wdrożenia systemu informacji o terenie dla Zakładów Koksowniczych.
Kierownik: dr inż. A. Iwaniak
Rok: 2005
Jednostka współpracująca: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Temat: Wyznaczenie parametrów transformacji współrzędnych między układem lokalnym GROMNIK a układem państwowym 2000 na podstawie punktów osnowy szczegółowej z wykorzystaniem pomiarów GPS.
Kierownik: dr hab. inz B. Kontny
Rok: 2005
Jednostka współpracująca: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Temat: Wyznaczanie parametrów transformacji współrzędnych między układem lokalnym GROMNIK a układem państwowym 2000 na podstawie punktów osnowy szczegółowej z wykorzystaniem pomiarów GPS.
Kierownik: dr hab. inż. B. Kontny
Rok: 2005
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Temat: Opracowanie atlasu: działu 3 i części działu 4 „System interaktywnych map ludności Polski, Europy, Świata”.
Kierownik:
Rok: 2005
Jednostka współpracująca: Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej w Brzegu
Temat: Wyznaczanie współrzędnych 130 punktów metodą satelitarną GPS w układzie państwowych 1992 wraz z analizą dokładności dla obiektów Nadleśnictwo Rudy Raciborskie i Nadleśnictwo Rudziniec.
Kierownik: dr inż. B. Kontny
Rok: 2005
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Temat: Opracowanie 3 i 4 działu atlasu „System interakcji map ludności Polski, Europy i Świata".
Kierownik: dr inż. J. Bac-Bronowicz
Rok: 2005
Jednostka współpracująca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Temat: Opracowanie merytorycznych założeń oraz dwóch pierwszych działów systemu interaktywnych map ludnościowych Polski, Europy i Świata.
Kierownik: prof. dr hab. E. Krzywicka-Blum
Rok: 2004
Jednostka współpracująca: "Eurosense" Sp.z.o.o.
Temat: Wyodrębnienie i analiza jednosekundowego sygnału DGPS oraz jego udostępnienie ze stacji Wrocław.
Kierownik: dr hab. inż. J. Bosy
Rok: 2004
Jednostka współpracująca: Główny Geodeta Kraju
Temat: Opracowanie metod i zasad wykorzystywania baz danych przestrzennych w ramach realizacji programu budowy społeczeństwa informacyjnego zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą.
Kierownik: dr inż. A. Iwaniak
Rok: 2004
Jednostka współpracująca: Główny Geodeta Kraju
Temat: "Atlas Socjodemograficzny Świata"
Kierownik: prof. dr hab. E. Krzywicka-Blum
Rok: 2003
Jednostka współpracująca: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Budowlane "ELGEO" Sp.z.o.o.
Temat: Wykonanie obserwacji, obliczenie i analiza dokładności poziomej osnowy szczegółowej III klasy techniką GPS na obiekcie Powiat Strzelce Opolskie.
Kierownik: dr inż. M. Kaczałek
Rok: 2002
Jednostka współpracująca: KWB "Turów" S.A.
Temat: Nadzór naukowo-badawczy oraz specjalistyczna analiza wyników pomiarów deformacji skarp i zboczy odkrywki Turów w lokalnych sieciach pomiarowych
Kierownik: dr hab. inz B. Kontny
Rok: 2002
Jednostka współpracująca: Politechnika Wrocławska
Temat: Opracowanie danych z pomiarów satelitarnych z wykorzystaniem GPS metodą statyczną, wykonywanych w rejonie planowanego zbiornika "Kamieniec".
Kierownik: dr hab. inż. J. Bosy
Rok: 2002
Jednostka współpracująca: Politechnika Warszawska, Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej
Temat: Międzynarodowa Sieć Naukowa. Realizacja priorytetowego programu badań geodezyjnych, nawigacyjnych i geodynamicznych CEI WGST Sekcji C.
Kierownik: prof. dr hab. S. Cacoń
Rok: 2002
Jednostka współpracująca: Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
Temat: Opracowanie rezultatów statycznych pomiarów satelitarnych GPS oraz grawimetrycznych wykonanych w rejonie rowu Paczkowa.
Kierownik: dr hab. inz B. Kontny
Rok: 2001
Jednostka współpracująca: Główny Geodeta Kraju
Temat: Projekt dwóch arkuszy części II wkładki regionalnej "Polska" stanowiącej integralną część "Atlasu socjo-demograficznego Świata" (ICA) oraz komentarza tekstowego do pięciu arkuszy części I i dwóch arkuszy części II.
Kierownik: prof. dr hab. E. Krzywicka-Blum
Rok: 2001
Jednostka współpracująca: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
Temat: Wyznaczanie współrzędnych fotopunktów rozmieszczonych w okolicach Wrocławia przy zastosowaniu techniki GPS.
Kierownik: dr inż. A. Klimczak
Rok: 2001
Jednostka współpracująca: "Geomap" sc
Temat: Wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl. przy zastosowaniu techniki GPS w rejonie autostrady A-12 na odcinku Żary-Żagań.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2001
Jednostka współpracująca: BGiTR Wałbrzych
Temat: Wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl. przy zastosowaniu techniki GPS na obszarze gminy Stoszowice.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2001
Jednostka współpracująca: PGM "Terra"sc
Temat: Wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl. przy zastosowaniu techniki GPS na obiekcie Dobków.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2001
Jednostka współpracująca: OPGK Wrocław
Temat: Wykonanie obserwacji, obliczenie i analiza dokładności poziomej osnowy szczegółowej III kl techniką GPS na obiekcie powiat Kamienna Góra.
Kierownik: dr inż. O. Jamroz
Rok: 2000
Jednostka współpracująca: OPGK Wrocław
Temat: Wykonanie obseracji, obliczenia i analiza dokładności poziomej osnowy szczegółowej III kl. techniką GPS na obiekcie gmina Lubawka.
Kierownik: dr hab. inz B. Kontny
Rok: 2000
Jednostka współpracująca: KWB Turów
Temat: Obliczenie i analiza deformacji geodezyjnej sieci przestrzennej KWB "Turów".
Kierownik: dr hab. inz B. Kontny
Rok: 2000
Jednostka współpracująca: Główny Geodeta Kraju
Temat: Projekt wkładki regionalnej "Polska" stanowiącej integralną część "Atlasu socjo-demograficznego Świata" oraz założeń merytorycznych całości.
Kierownik: prof. dr hab. E. Krzywicka-Blum
Rok: 2000
Jednostka współpracująca: KWB Turów
Temat: Nadzór naukowo-badawczy nad wdrożeniem systemu pomiarów deformacji skarp i zboczy odkrywki "Turów" w lokalnych sieciach pomiarowych.
Kierownik: dr hab. inz B. Kontny
Rok: 2000
Jednostka współpracująca: "Arcadis Ekokonier" sp zoo Wrocław
Temat: Badania deformacji górotworu w kamieniołomie w Kozach.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2000
Jednostka współpracująca: "Biprogeo" Wrocław
Temat: Wykonanie pomiarów, wyrównanie i analiza dokładności osnowy geodezyjnej GPS na linii kolejowej Legnica-Zgorzelec.
Kierownik: dr hab. inz B. Kontny
Rok: 2000
Jednostka współpracująca: OPGK Wrocław
Temat: Wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl. przy zastosowaniu techniki GPS na obiekcie Rawicz.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2000
Jednostka współpracująca: OPGK Wrocław
Temat: Wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl. przy zastosowaniu techniki GPS na obiekcie Namysłów.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2000
Jednostka współpracująca: "Pryzmat" sp zoo Jelenia Góra
Temat: Wyznaczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl. przy zastosowaniu techniki GPS na obiekcie Janowice Wielkie.
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 2000
Jednostka współpracująca: ZGiKM Poznań
Temat: Pomiary GPS i transformacja układów.
Kierownik: dr hab. inż. J. Bosy
Rok: 1999
Jednostka współpracująca: WBGiTR Wałbrzych
Temat: Pomiar, opracowanie wyników i analiza dokładności sieci III kl na obiekcie gmina Ziębice
Kierownik: dr hab. inż. J. Bosy
Rok: 1999
Jednostka współpracująca: ZZSD Predom-Termet Świebodzice
Temat: Geodezyjne badania deformacji zbiornika wodnego Zakładów ZSD Predom-Termet
Kierownik: prof. dr hab. S. Cacoń
Rok: 1999
Jednostka współpracująca: JNS Kraków
Temat: Wdrożenie systemu GPS firmy Ashtech w KWB "Turów"
Kierownik: prof. dr hab. S. Cacoń
Rok: 1999
Jednostka współpracująca: KWB "Turów" Bogatynia
Temat: Nadzór naukowo-badawczy nad wdrożeniem systemu pomiarów deformacji skarp i zboczy odkrywki "Turów".
Kierownik: dr hab. inz B. Kontny
Rok: 1999
Jednostka współpracująca: WBGiTR Wałbrzych
Temat: Pomiary GPS punktów III kl. Lasówka
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 1999
Jednostka współpracująca: KWB "Turów"
Temat: Nadzór naukowo-badawczy nad wdrożeniem systemu pomiarów deformacji skarp i zboczy odkrywki "Turów".
Kierownik: dr hab. inż. B. Kontny
Rok: 1998
Jednostka współpracująca: OPGK Wrocław
Temat: Obserwacje GPS III kl., Głuszyca, Miroszów
Kierownik: dr inż K. Mąkolski
Rok: 1998
Jednostka współpracująca: KWB Turów
Temat: Ocena możliwości nowych konstrukcji sprzętu GPS.
Kierownik: dr hab. inz B. Kontny
Rok: 1998
Jednostka współpracująca: WBGiTR Opole
Temat: Wyznaczenie współrzędnych punktów III kl. Wawelno.
Kierownik: dr hab. inz B. Kontny
Rok: 1998
Jednostka współpracująca: "Procomp" sc Jelenia Góra
Temat: Wyznaczenie współrzędnych osnowy III kl. metodą GPS, obiekt Sulików.
Kierownik: prof. dr hab. S. Cacoń
Rok: 1998
Jednostka współpracująca: "Procomp" sc Jelenia Góra
Temat: Wyznaczenie współrzędnych GPS, Rybnica,gm. St.Kamienica
Kierownik: dr hab. inz B. Kontny
Rok: 1998
Jednostka współpracująca: Wydział Geodezji i Kartografii Katastru i Nieruchomości U.W. Wrocław
Temat: Opracowanie koncepcji poziomej osnowy szczegółowej III kl. metodą GPS. Oleśnica.
Kierownik: prof. dr hab. S. Cacoń
Rok: 1998
Jednostka współpracująca: KWB "Turów"
Temat: Nadzór naukowo-badawczy - odkrywka Turów.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
Rok: 1997
Jednostka współpracująca: "Geomel" Wrocław
Temat: Określenie współrzędnych sześciu punktów na obiektach "Dzbanów"
Kierownik:
Rok: 1997
Jednostka współpracująca: "Pryzmat" Dzierżoniów
Temat: Określenie współrzędnych trzech punktów osnowy na obiektach "Raczyce"
Kierownik:
Rok: 1997
Jednostka współpracująca: PP Geodezyjno-Kartograficzne Warszawa
Temat: Wyznaczanie współrzędnych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej II i III kl. przy zastosowaniu technik GPS.
Kierownik: prof. dr hab. S. Cacoń
Rok: 1997
Jednostka współpracująca: OPGK Wrocław
Temat: Obserwacje GPS III kl., gm. Nowa Ruda
Kierownik: dr hab. inz B. Kontny
Rok: 1997