Profil badawczy

Tematyka badawcza Instytutu Geodezji i Geoinformatyki skupiona jest wokół głównego problemu:

„MONITORING ZJAWISK PRZYRODNICZYCH, ANTROPOGENICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK SATELITARNYCH, GEODEZYJNYCH I FOTOGRAMETRYCZNYCH ORAZ KARTOGRAFII I SYSTEMÓW GEOINFORMATYCZNYCH”.


W ramach tego problemu, związanego z rozwojem dyscypliny naukowej Geodezja i Kartografia oraz innych partnerskich dyscyplin nauk o Ziemi, wyróżnione są badawcze grupy tematyczne:

W szczególności realizowane są zadania badawcze obejmujące: