Historia

Studia geodezyjne w powojennym Wrocławiu istnieją od 1946 r., kiedy to powołano Katedrę Miernictwa na Wydziale Budownictwa jedynej wówczas uczelni w mieście - Uniwersytecie i Politechnice.

Gdy w 1951 roku powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza, Katedra Miernictwa, której kierownikiem był prof. Roman Hlibowicki, przenosi się na Wydział Melioracji Rolnych nowopowstałej uczelni wyższej. Katedra ta w roku 1954 zostaje przemianowana na Katedrę Geodezji. To waśnie ta jednostka dała początek samodzielnym studiom geodezyjnym we Wrocławiu, kształcącym geodetów na kierunku geodezja urządzeń rolnych(1960-1991).

W lutym 1960 r. Departament Studiów Rolnych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego upoważnia prof. dr. Romana Hlibowickiego do zorganizowania studiów wyższych w ramach Oddziału Geodezji i Urządzeń Rolnych. Wraz z powołaniem tych studiów w roku akademickim 1960/1961, oprócz istniejącej Katedry Geodezji powstała Katedra Fotogrametrii oraz Katedra Geodezji Wyższej. Kuratorem nowoutworzonych Katedr został prof. Roman Hlibowicki, który pełnił te obowiązki do 1967r., kiedy to kierownictwo Katedry Fotogrametrii objął doc. dr Adam Lang, a Katedry Geodezji Wyższej – doc. dr Stanisław Bezdek.

W roku 1969, po reorganizacji strukturalnej Uczelni i zmianie jej nazwy na Akademia Rolnicza, nastąpiło połączenie Katedr: Geodezji, Fotogrametrii i Geodezji Wyższej w jedną zespoloną katedrę, a w 1972 r., po dołączeniu Katedry Zastosowań Matematycznych i Statystyki Matematycznej, utworzono Instytutu Geodezji i Zastosowań Matematycznych (1972-1985), kierowany do 1981 r. przez prof. dr. Romana Hlibowickiego, a następnie przez doc. dr. Jana Sekułę.

W roku 1985 jeden z dwóch zakładów Instytutu: Zakład Geodezji i Fotogrametrii, został przekształcony w Katedrę Geodezji i Fotogrametrii, której kierownikiem została doc. dr hab. Ewa Krzywicka-Blum. Katedra została podzielona na trzy zakłady: Fotogrametrii i Kartografii, Geodezji Gospodarczej, Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych.

W 1996 roku w Katedrze powstała jedna z pierwszych w kraju stacja permanentnych obserwacji GPS „WROC” włączona do europejskiego programu EUREF.

W 2002 r. zostało utworzone, jako odrębny zakład w ramach Katedry Geodezji i Fotogrametrii, Laboratorium GIS, a w 2003 roku Laboratorium Technologii Geodezyjnych. Z początkiem 2006 roku Katedra Geodezji i Fotogrametrii zostaje przekształcona w Instytut Geodezji i Geoinformatyki. Nowopowstały Instytut podzielony został na trzy zakłady: Zakład Kartografii, Fotogrametrii i Geoinformatyki, Zakład Geodezji i Geodynamiki i Zakład Podstaw Geodezji oraz dwa laboratoria: Laboratorium GIS i Laboratorium Technologii Geodezyjnych.