Wydziałowe Obserwatorium Agro i Hydrometeorologii
Wrocław-Swojec

Wykaz obecnie realizowanych tematów badawczych:

 1. Uwarunkowania obiegu wody w środowisku atmosferycznym i glebowo-roślinnym dla zróżnicowanych kroków czasowych na przykładzie wybranych roślin energetycznych.
 2. Przychód opadów atmosferycznych i ich transformacja w środowisku glebowym.
 3. Przestrzenny monitoring stanu wód gruntowych.
 4. Monitoring gospodarowania wodą przez drzewostany iglaste.
 5. Pomiary usłonecznienia rzeczywistego.
 6. Pomiary składowych całkowitego bilansu promieniowania.
 7. Pomiary składowych bilansu cieplnego - strumień glebowy.
 8. Jakość profili na zielonym dachu a funkcja hydrologiczna.
 9. Ocena możliwości zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych na przykładzie wybranego osiedla mieszkaniowego.
 10. Ocena pracy zbiorników retencyjno-rozsączających do zagospodarowania wód opadowych przy uwzględnieniu różnych charakterystyk parametrów meteorologicznych.
 11. Badania nad iniekcyjnym nawadnianiem wybranych roślin uprawnych.
 12. Czasoprzestrzenny system monitoringu temperatury gleby (pomiary automatyczne).