» INFORMACJA OGÓLNA

Konferencja naukowa Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, współorganizowana przez Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pt. "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", odbędzie się we Wrocławiu w dniach 02-04.06.2011, w budynku:

   Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
   Plac Grunwaldzki 24
   Wrocław (51°06'45.81"N, 17°03'47.08"E)
   w salach IIM i IIIM.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych technik satelitarnych w geodezji, nawigacji i geodynamice. Obejmuje ona między innymi wykorzystania systemu ASG-EUPOS, sieci geodezyjnych, satelitarnych systemów europejskich EGNOS i Galileo, wyznaczanie orbit sztucznych satelitów Ziemi, opracowanie obserwacji wykonanych w sieci EPN, szeregów czasowych, wyznaczania skal czasu.

Rejestracja uczestników i przesyłanie abstraktów wystąpień odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej konferencji.

Przewiduje się sześć sesji referatowych, w tym jedną z referatami zaproszonymi i jedną poświęconą projektowi pt. "Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS" oraz sesję posterową i zebranie Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.

Zaprezentowane referaty i postery w formie artykułów, po recenzji zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie CBK pt. "Artificial Satellites" (6 pkt) - http://artsat.cbk.waw.pl/, wydawanym przez VERSITA. Ze wzgledu na międzynarodowy charakter pisma oraz możliwość recenzowania przez zagranicznych recenzentów, artykuły będą przyjmowane tylko w języku angielskim.

Artykuły w języku polskim po recenzji będą publikowane w czasopiśmie Acta Scientarum Polonorum, seria Geodesia et Descripto Terrarum (6 pkt.)